System nadzoru ruchu

Główne funkcje systemu mają na celu:

 • sprawowanie ciągłego nadzoru nad stanem komunikacji wraz ze zbieraniem informacji o poprawności jej realizacji,

 • pełną lokalizację pojazdów będących w ruchu,

 • informowanie pasażerów na przystankach o rzeczywistych odjazdów pojazdów.

Najistotniejsze zalety systemu:

 • możliwość efektywnego zarządzania środkami transportu zbiorowego w typowej sytuacji (jak również w sytuacjach szczególnych);

 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie punktualności kursowania pojazdów;

 • poprawa wizerunku organizatora poprzez fakt posiadania nowoczesnego systemu nadzoru nad ruchem pojazdów;

 • efektywniejsze wykorzystanie taboru, poprzez fakt posiadania na bieżąco informacji o stanie komunikacji;

 • poprawę bezpieczeństwa kierującego i pasażerów poprzez możliwość monitorowania nagłych zdarzeń, sygnalizowanych na bieżąco przez kierującego;

 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów poprzez możliwość monitorowania parametrów technicznych i weryfikowania stanów nadmiernego obciążenia lub niewłaściwej eksploatacji pojazdu;

 • umożliwienie ciągłego śledzenia ruchu pojazdu (nawet poza zaplanowanymi trasami przejazdu – np. przejazdy specjalne) i wykazywanie tego w stosownych raportach.

 

Podstawowe elementy systemu

 • centrali nadzoru ruchu (CNR),

 • tablicy Informacji Przystankowej (TIP),

 • pojazdów,

 • dzierżawionej sieci operatorskiej (APN operatora lub dedykowany serwer APN) i pakietowej transmisji danych.

Jak działa system nadzoru

 

Pojazdy taboru wyposażone są w urządzenia rejestrujące jego położenie (i inne z tym związane parametry) wykorzystując system nawigacji satelitarnej GPS. W skład wyposażenia pojazdu wchodzi panel sterujący pełniący rolę komputera pokładowego systemu. Komputer realizując wybrany przez kierującego kurs, weryfikuje bieżące atrybuty przejazdu (czas i położenie) z parametrami zadanymi. Na tej podstawie informuje kierującego o stanie realizowanego zadania i ponadto zapisuje w pamięci rzeczywiście wykonane zadanie. Dane te oraz pozostałe mierzone  wartości są przesyłane modemem GSM/GPRS do serwera w siedzibie organizatora komunikacji.

 

Centrum (organizator ruchu) gromadzi przesyłane z pojazdów dane. Wykorzystanie technologii transmisji GSM/GPRS umożliwia gromadzenie danych z pojazdu z zadaną, dużą częstością i przy stosunkowo niskich kosztach. Centrum także przygotowuje i rozpowszechnia Rozkłady jazdy. Łączem dalekiego zasięgu GPRS odbywać się może również zmiana zapisanego w pamięci komputera pokładowego planu kursów (tzw. rozkładu jazdy - RJ). Pozwala to z wyprzedzeniem wprowadzać zmiany do zadanego planu przewozów, koordynując bieżące wymagania z możliwością późniejszego i dokładnego ich wykonania przez pojazdy przedsiębiorstwa komunikacyjnego.

 

Przekazanie części monitorowanych danych do siedziby realizatora komunikacji (przedsiębiorstwa komunikacyjnego) pozwala dyspozytorowi tego przedsiębiorstwa na obserwację wybranych parametrów pojazdu i realizowanego zadania przewozowego. Wykorzystując ponadto posiadaną sieć analogowej łączności dyspozytorskiej, na bazie posiadanych radiotelefonów możliwe jest wpływanie dyspozytora zajezdni na stan monitorowanych obiektów, poprzez wydawanie stosownych poleceń na kanale fonicznym.

 

Informacja rejestrowana i przekazywana na bieżąco (on-line) z pojazdów umożliwia na zbudowanie obok systemu nadzoru ruchu dodatkowych aplikacji. Jedną z nich jest system informowania pasażerów na przystankach. Poprzez umieszczenie w istotnych punktach sieci komunikacyjnej tablic świetlnych, wyposażonych w łączność GPRS, możliwe jest przekazanie z serwera systemu CNR do konkretnej tablicy informacyjnej danych o rzeczywistym przyjeździe pojazdu określonej linii w stosunku do założonego czasu odjazdu. Podnosi to znacząco komfort obsługi pasażerów, korzystających z usług komunikacji miejskiej.